Próbna ewakuacja - 2019-09-18

    W ramach realizacji zadań Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego dnia  9 września 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Uściu Solnym przeprowadzono próbną ewakuację zgodnie z ustaloną procedurą bezpieczeństwa. 

Celem próbnej ewakuacji z udziałem zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia uczniów w konsekwencji wystąpienia  niebezpiecznych zdarzeń. Plan przeprowadzonych  ćwiczeń zakładał wybuch pożaru  w budynku szkoły i konieczność szybkiej ewakuacji dzieci.   

   W akcji ewakuacyjnej prowadzonej pod nadzorem zastępu ratowniczego  uczestniczyli uczniowie szkoły, wychowankowie przedszkola, personel pedagogiczny oraz pozostali pracownicy placówki postępując zgodnie  z ustalonym planem. Koordynatorem działań był Pan Michał Winczura.   

     Dalszą część szkolenia stanowiła demonstracja możliwości ratunkowych i gaśniczych strażackiego wozu bojowego oraz instruktaż udzielania pierwszej pomocy. Po zakończonej akcji uczniowie wszystkich klas mogli zapoznać się bliżej ze specjalistycznym wyposażeniem strażackiego wozu, obejrzeli sprzęt gaśniczy i ratowniczy. Największe zaciekawienie wzbudził agregat do oddymiania oraz  wyposażenie do ratowania ofiar wypadków drogowych. Mogli też pod opieką druha spróbować własnych umiejętności gaśniczych.

    Wszyscy uczestnicy ćwiczeń zostali  pouczeni  o konieczności  zachowania bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym oraz sytuacjach codziennego życia.  Prowadzący odpowiadał  na pytania uczestników, wyjaśniał wątpliwości, prezentował elementy wyposażenia. Na koniec zajęć wszystkich czekała słodka niespodzianka.     

    Dyrektor szkoły, pani Agnieszka Słowik podziękowała Panu Janowi Misiorowskiemu, prezesowi OSP w Uściu Solnym,  Panu Piotrowi  Plebankowi, komendantowi  OSP w Uściu Solnym oraz druhom i druhnom  strażakom za przeprowadzenie ewakuacji i działań ratowniczych. Dzieci przekonały się jak ważna jest praca strażaków dla zdrowia  i bezpieczeństwa wszystkich.

 

   

 

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane